Hakkımızda

Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği

pibad_üyelik

.

Dernek ruh bilimleri ile ilgili her türlü konuda araştırmalar yapmak yaptırmak ve teşvik etmek. Ruh ve Sinir hastalarının ilmi yollarla sağlıklarına kavuşabilmeleri için gerek maddi gerekse manevi alanda onlara amaçları doğrultusunda destek vermek ve gelirlerinin %65 ini yine amaçları doğrultusunda sarf etmektir.

0
Psikiyatri Zirvesi
0
Anksiyete Kongresi
0
Bilimsel Makale
0
Çalışma Grubu

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

01.

Hastaların ilmi alanda Ruh bilimler ile ilgili her türlü konuda faydalanabileceği araştırmalar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek.

02.

Ruh bilimleri ile ilgili toplumsal farkındalığı arttırmak ve bu amaca ulaşabilmek için hertürlü faaliyetleri yürütmek ve desteklemek

03.

Ruh bilimi doğrultusunda Ruh bilimi ve ilgili disiplinler paralelinde çalışmalar yapmak, yaptırmak

04.

Halk sağlığını, bilhassa ruh sağlığını hasta haklarını ve bilhassa ruh sağlığı hastalarının haklarını koruma imkanları üzerinde çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları halka iletmek, bilinçlendirmek yönünde broşürler ve dergiler çıkarmak.

05.

Rehabilite çalışmaları nedeniyle dinlenme kampları kurmak, inşa etmek ve çalışma yönünde idarelerini sağlamak

06.

Ruh sağlığı ile ilgili kuruluşlarda hekim ve yardımcıları ile diğer personellere yönetim kurulu kararı ile maddi ve manevi yardımlarda bulunmak

07.

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

08.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, gerekli izinler alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak

09.

Derneğe gelir sağlamak amacıyla makbuz karşılığında piyango, sergi, balo, konser ve Bilimsel konferanslar tertiplemek, Ruh hastaları ve bunlarla ilgili kuruluşlar yararına hizmet vermek üzere ticari faaliyetlerde bulunmak, poliklinikler ve bu gibi servisler açmak diğer kurum ve kuruluşlara ortak olmak gerektiğinde İktisadi İşletmesini kurmak

10.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

11.

Uluslararası faaliyetlerde bulunmak yurt dışındaki dernek ve amaca uygun kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve ilmi çalışmalarla ilgili yardımlar almak, yardımlaşmak

PİBAD Yönetim Kurulu

Prof. Dr.

Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU

Dernek Başkanı
 

Yrd. Doç. Dr.

Latif R. ALPKAN

Başkan Yardımcısı

 

Uzm. Dr.

Abdulkadir TABO

Muhasip Üye
 

Uzm. Dr.

Yasemin CENGİZ

Üye
 

Uzm. Dr.

Mustafa GÜVELİ

Üye
 

Prof. Dr.

Mehmet Yücel AĞARGÜN

Üye
 

Prof. Dr.

B. Mert SAVRUN

Üye
 

PİBAD'a Katılın

Dernek ruh bilimleri ile ilgili her türlü konuda araştırmalar yapmak yaptırmak ve teşvik etmek. Ruh ve Sinir hastalarının ilmi yollarla sağlıklarına kavuşabilmeleri için gerek maddi gerekse manevi alanda onlara amaçları doğrultusunda destek vermek ve gelirlerinin %65 ini yine amaçları doğrultusunda sarf etmektir.